Polisïau / Policies

Sicrwydd Ansawdd

Mae Gwasanaeth Cerdd Sir Caerdydd a Bro Morgannwg yn ymrwymedig i roi profiadau cerddorol o’r safon uchaf mewn ysgolion, yng nghanolfan Y Brodordy ac mewn lleoliadau perfformio. Rydym ni’n credu y dylai pob disgybl gael y cyfle i archwilio, datblygu a dathlu eu gallu cerddorol mewn ffordd sy’n eu plesio nhw. Rydym ni’n ymdrechu i sicrhau bod pob disgybl yn gallu cael mynediad at hyfforddiant drwy weithio mewn partneriaeth ag arweinyddion ysgolion.

Staff

Mae ein staff addysgu i gyd wedi’u cyfweld i sicrhau bod ganddynt y cymwysterau priodol, y profiad a’r potensial i wneud gwahaniaeth go iawn. Disgwylir iddynt gael yr wybodaeth ddiweddaraf o ran methodoleg addysgu a disgwylir iddynt gymryd cyfrifoldeb am eu datblygiad eu hunain. Rydym ni’n eu cefnogi nhw drwy gynnig cyfleoedd hyfforddi a datblygu mewn swydd, ac yn eu cynorthwyo i reoli rhestri a data am eu disgyblion. Caiff y staff i gyd eu harsylwi a chaiff eu perfformiad ei adolygu’n barhaus. Mae pob aelod o staff yn derbyn gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (fetio) ac yn cydymffurfio a Pholisïau Iechyd a Diogelwch, Diogelu ac Ymddygiad y Cyngor, sydd ar gael ar ein gwefan.

Cwynion

Os bydd y gwasanaeth cerdd yn derbyn cwyn, mae ganddo weithdrefn ar gyfer ymdrin â materion a godir gan rieni, disgyblion neu ysgolion. Ymchwilir i bob cwyn ac mae’r camau dilynol yn amrywio o drafodaethau ag athrawon i ymchwiliad llawn yn unol â gweithdrefnau Disgyblu a Chwyno’r Cyngor. Dylid cyflwyno pob cwyn yn ysgrifenedig i gwasanaethcerddccbm@caerdydd.gov.uk neu drwy’r post at wasanaeth cerdd Sir Caerdydd a Bro Morgannwg, Ystafell 422, Newadd y Sir, Caerdydd, CF10 4UW. Caiff pob achos ei anfon ymlaen at y Pennaeth Gwasanaeth ar gyfer ymchwiliad, a byddwch chi’n derbyn ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae Gwasanaeth Cerdd Sir Caerdydd a Bro Morgannwg yn ymrwymedig i fodloni anghenion pob plentyn, ac mae’n siapio darpariaeth i sicrhau nad oed unrhyw rwystrau rhag cymryd rhan. Mae gennym diwtoriaid arbenigol sy’n gweithio gyda phlant ag anghenion ychwanegol, ac rydym ni’n ymgynghori â staff ysgolion i sicrhau bod y sesiynau’n briodol. Rydym ni’n wasanaeth sy’n ddiwylliannol amrywiol, ac rydym yn cyflwyno cerddoriaeth o bob cwr o’r byd, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau addysgu yn ogystal ag amrywiaeth o offerynnau. Mae disgyblion sy’n derbyn Prydau.

 

Cwyno

Os bydd rhywbeth yn mynd o’i le, mae angen i ni ei gywiro’n gyflym, ac os yw’n bosibl, gweithredu i sicrhau nad yw’n digwydd eto.

I gyflwyno cwyn, gallwch e-bostiogwasanaethcerddccbm@caerdydd.gov.uk

Fel arall gallwch chi gysylltu â ni yn y cyfeiriad isod:

Ystafell 422 / Room 422

Newadd y Sir / County Hall

Caerdydd CF10 4UW / Cardiff CF10 4UW

Ffon / Tel: 029 20872951 / 029 20872883

Os ydych chi’n gofyn i ni am wasanaeth am y tro cyntaf, rhowch gyfle i ni unioni pethau. Os nad ydych chi’n fodlon â’n hymateb i’ch cais a’ch bod chi’n rhoi gwybod i ni, byddwn ni wedyn yn ei drin fel cwyn.

Os ydym ni’n derbyn cwyn gennych chi, byddwn ni’n cydnabod eich cwyn o fewn 5 diwrnod gwaith o’r dyddiad yr ydym yn ei derbyn.

Bydd Gwasanaeth Cerdd Sir Caerdydd a Bro Morgannwg yn gwneud popeth y gall i’ch helpu chi, a bydd yn ceisio dod o hyd i ateb i unrhyw broblemau yr ydych wedi tynnu ein sylw atynt.

 

Quality Assurance

Cardiff County and the Vale of Glamorgan Music Service is committed to providing the highest quality musical experiences in schools, The Friary Centre and performance venues. We believe that all pupils should be given the opportunity to explore, develop and celebrate their musicianship in a way that is pleasing to them. We strive to make sure that all pupils have access to tuition by working in partnership with school leaders.

Staff

All of our teaching staff have been interviewed to ensure they have the appropriate qualifications, experience and potential to make a real difference. They are expected to keep up to date with teaching methodology and take responsibility for their own development. We support them by providing inset training and development opportunities, and assist them with the management of their pupil lists and data. All staff are observed and their performance is reviewed on an ongoing basis. All staff have DBS checks (vetting) and comply with Council Health and Safety, Safeguarding and the Behaviour Policies which are available on our website.

Complaints

In the event of a complaint, the music service has a procedure for dealing with issues raised by parents, pupils or schools. All complaints are investigated and follow up ranges from discussions with the teachers to full investigation in line with the Council Disciplinary and Grievance procedures. All complaints should be made in writing to ccvgmusicservice@cardiff.gov.uk or by post to CCVG Music Service, Room 422, County Hall, Cardiff, CF10 4UW. Each case will be forwarded to the Head of Service for investigation, and you will receive a response within 5 working days.

Equality, diversity and Inclusion

CCVG Music Service is committed to meeting the needs of all children, and shapes provision to ensure that there are no barriers to participation. We have specialist tutors who work with additional needs, and we consult with school staff to make sure the sessions are appropriate. We are a culturally diverse service, and present music from around the world, using a variety of teaching methods and instruments.

 

Make a complaint

If something does go wrong we need to be able to put it right quickly, and if possible, take action to ensure it doesn’t happen again.

To make a complaint, you can email ccvgmusicservice@cardiff.gov.uk.

Alternatively you can contact us at the below address:

Ystafell 422 / Room 422

Newadd y Sir / County Hall

Caerdydd CF10 4UW / Cardiff CF10 4UW

Ffon / Tel: 029 20872951 / 029 20872883

If you are asking us for a service for the first time please give us the opportunity to put things right. If you are not happy with our response to your request and you let us know, we will then treat it as a complaint.

If we receive a complaint from you, we will acknowledge your complaint within 5 working days of the date we receive it.

Cardiff County and Vale of Glamorgan Music Service will do all that we can to help you, and will try to find a solution to any problems that you have brought to our attention.

Emma Coulthard
Head of the Music Service
/ Pennaeth y Gwasanaeth Cerddoriaeth