Cofrestru a Thelerau ac Amodau / Registration and Terms & Conditions

 

Gallwch nawr gofrestru ar-lein ar y wefan ganlynol:

http://live.paritor.com/p/2306

Cysylltwch â ni os hoffech ddechrau gwersi rhan-amser trwy dymor, gan y bydd angen inni gadarnhau gyda’r athro bod ganddynt le ar gael i letya eich plentyn. Ar ô i chi gofrestru caiff eich plentyn ei aseinio i wersi hyd nes i chi roi gwybod yn wahanol. Ni fydd angen i chi ail-gofrestru bob tymor. Unrhyw ymholiadau mae croeso i chi gysylltu â ni ar 029 2087 2951 / 2883.

You are now able to register online on the website found at the following link:

http://live.paritor.com/p/2306

 

Please contact us if you wish to start lessons part way through a term, as we will need to confirm with the teacher that they have space available to accommodate your child. Once you have registered your child will be assigned to lessons until you inform us otherwise. You will not need to re-register every term. Any queries please do not hesitate to contact us on 029 2087 2951 / 2883.

 

Telerau ac Amodau

 1. Nod Gwasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro yw cynnig 35 o wersi fesul blwyddyn academaidd (neu nifer pro rata o wersi os yw’r tiwtora’n cychwyn ran o’r ffordd drwy’r flwyddyn academaidd). Mae tymhorau ysgol yn amrywio mewn hyd a bydd hyn yn effeithio ar nifer y gwersi a gynigir mewn unrhyw dymor.
 2. Gorffen Gwersi. Er mwyn tynnu eich plentyn allan o wersi, rhaid i chi roi o leiaf hanner tymor o rybudd yn ysgrifenedig. Bydd y gwersi wedyn yn gorffen ar ddiwedd y tymor. Pan fydd gwersi’n gorffen hanner ffordd drwy dymor yna bydd y ffioedd llawn yn daladwy. Rhaid i rybudd ysgrifenedig ddod i law erbyn y dydd Gwener cyn hanner tymor er mwyn gorffen ar ddiwedd y tymor hwnnw. Dylid anfon y rhybudd at Wasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro, Canolfan y Brodordy, Y Brodordy, Caerdydd CF10 3FA neu e-bostio gwasanaethcerddccbm@caerdydd.gov.uk i dynnu’n ôl. Ni ystyrir rhybudd a roddir i’r athro ar lafar neu’n ysgrifenedig yn rhybudd swyddogol. Os na cheir rhybudd ysgrifenedig priodol, bydd ffioedd y tymor nesaf yn daladwy.
 3. Newidiadau i wersi – Os hoffech newid math gwers eich plentyn, rhowch wybod i’r swyddfa ar unwaith oherwydd mae angen cadarnhad ysgrifenedig arnom. Ni all mathau gwers gael eu newid ran o’r ffordd drwy’r tymor; mae angen o leiaf hanner tymor o rybudd arnom er mwyn gwneud newidiadau ar gyfer y tymor canlynol.
 4. Pan fyddwn wedi penodi athro ar gyfer eich plentyn, cewch hysbysiad e-bost i dalu am y gwersi. Gallwch dalu ar-lein gan ddilyn y ddolen yn eich hysbysiad. Gellir talu am bob tymor. Bydd angen talu o fewn 21 diwrnod o’r hysbysiad. Mae’r taliadau wedi’u rhestr ar wahâ.
 5. Colli gwersi a chredydau. Os yw’r athro ar gael ond nad yw’r myfyriwr yn gallu mynychu gwers sydd wedi’i threfnu am unrhyw reswm, ni chynigir ad-daliad. Os yw’r athro’n absennol, gwneir pob ymdrech i aildrefnu’r wers, ond os nad yw hynny’n bosibl caiff credyd ei roi. Caiff credydau eu cyfrifo ar ddiwedd y flwyddyn academaidd. Caiff cofnodion presenoldeb eu cadw at ddibenion anfonebu a chadw cofnodion a’u defnyddio fel ffynhonnell wybodaeth ar gyfer unrhyw ymholiadau am gyfrifon.
 6. Rhaid i ddisgyblion gyrraedd y gwersi mewn da bryd gyda’u hofferynnau a’r llyfrau perthnasol.

Cytundeb Rhieni:

Yn gyfnewid am wersi, cytunaf i dalu’r costau tymhorol ar ôl cael hysbysiad gan Wasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro. Byddaf yn sicrhau bod taliadau’n cael eu gwneud o fewn yr amserlen ofynnol (21 diwrnod o gael yr hysbysiad).

Deallaf a derbyniaf y gellid gwrthod rhoi gwersi i fy mhlentyn os byddaf yn methu â gwneud taliadau, a hynny hyd nes bod yr holl daliadau dyledus wedi’u gwneud.

Deallaf fod y contract hwn yn barhaus tan i mi gyflwyno rhybudd i orffen gwersi. Mae hyn yn cynnwys pontio rhwng ysgolion yng Nghaerdydd a’r Fro; bydd gwersi’n parhau i gael eu rhoi i fy mhlentyn ar yr amod bod Gwasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro yn cynnig gwersi cerddoriaeth yn yr ysgol honno.

Cadarnhaf y rhoddaf hysbysiad ysgrifenedig i Wasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro cyn hanner tymor os penderfynaf orffen gwersi fy mhlentyn. Os na fyddaf yn gwneud hyn bydd rhaid i mi dalu am y tymor canlynol yn llawn.

Deallaf fod cofrestru ar gyfer unrhyw weithgaredd a ddarperir gan Wasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro yn cadarnhau fy mod yn cytuno â’r holl delerau ac amodau a nodir uchod.

Terms and Conditions

 1. Cardiff and Vale Music Service aim to deliver 35 lessons per academic year (or a pro rata number of lessons if tuition commences part way through the academic year). School terms vary in length and this will affect the number of lessons delivered in any one term.
 2. Terminating Lessons. In order to withdraw your child from lessons you must give at least half a terms notice in writing. Lessons will then be terminated at the end of the term. When lessons cease part way through a term a full term’s fees will be payable. Written notification needs to be received by the Friday before half term for finishing at the end of that term. Notification to be sent to Cardiff and Vale Music Service, Room 422, County Hall, Cardiff CF10 4UW or email ccvgmusicservice@cardiff.gov.uk to withdraw. Notice given verbally or in writing to the teacher will not be regarded as notice. In the absence of this written notice a further term’s fees will be payable.
 3. Changes to lessons – If you wish to change your child’s lesson type please inform the office immediately as we require written confirmation. Please note lesson types cannot be changed partway through the term; we require at least half a terms written notice for changes to take place the following term.
 4. When we have allocated a teacher to your child, your will be notified by email to pay for lessons. You can pay online following the link in your notification. Payment can be made for each term. Payments will be required within 21 days of notification. Current charges are listed separately.
 5. Missed lessons and credits. If the teacher is available but the student is unable to attend a scheduled lesson for any reason, no refund can be made. If the teacher is absent, every effort will be made to make up the lesson at a future date but, if not made up a credit will be issued. Credits are calculated at the end of the academic year. Attendance records are kept for invoicing and record keeping and used as the source of information for any queries about accounts
 6. Pupils are required to turn up to lessons on time with their instruments and relevant books.

Parental Agreement:

In consideration for the provision of lessons, I agree to pay the termly charges upon notification from Cardiff and Vale Music Service. I shall ensure that payments are made within the required timescale (21 days from receipt of notification)

I understand and accept that failure to make such payments may result in my child not receiving any further lessons until payment is brought up to date.

I understand that this contract is continuous until I give notice to cease lessons. This includes any transition between schools within Cardiff and The Vale, where lessons will continue to be provided to my child subject to Cardiff and Vale Music Service providing that school with music lessons.

I confirm that I will give written notice to Cardiff and The Vale Music Service before half term should I decide to discontinue my child’s lessons. Failure to do so will result in me having to pay for the following term in full.

I understand that enrolment in any activity provided by Cardiff and The Vale Music Service confirms my agreement to all the terms and conditions stated above

Emma Coulthard
Head of the Music Service
/ Pennaeth y Gwasanaeth Cerddoriaeth

Any data supplied by you on this form will be processed in accordance with Data Protection Act requirements and by supplying it you consent to the City of Cardiff Council processing the data for the purpose for which it is supplied.
Caiff unrhyw ddata a roddir gennych ar y ffurflen hon ei brosesu yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 1998, ac wrth ei roi rydych chi’n caniatáu i’r Cyngor ei brosesu at y diben y’i rhoddwyd.

All personal information provided will be treated in the strictest confidence and will only be used by the City of Cardiff Council or disclosed to others for a purpose permitted by law.
Bydd yr holl wybodaeth bersonol a ddarperir yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol a dim ond gan Gyngor Dinas Caerdydd y caiff ei defnyddio neu ei datgelu i eraill at ddibenion a ganiateir gan y gyfraith.

 

 

 

 

 

Advertisements