Cofrestru a Thelerau ac Amodau / Registration and Terms & Conditions

Dilynwch y ddolen isod i gofrestru ar gyfer gwersi cerddoriaeth neu fewngofnodi i’ch cyfrif.

https://paritorliveparentv4.azurewebsites.net/2306

Neu

http://live.paritor.com/p/2306

Cysylltwch â ni os hoffech ddechrau gwersi rhan-amser trwy dymor, gan y bydd angen inni gadarnhau gyda’r athro bod ganddynt le ar gael i letya eich plentyn. Ar ô i chi gofrestru caiff eich plentyn ei aseinio i wersi hyd nes i chi roi gwybod yn wahanol. Ni fydd angen i chi ail-gofrestru bob tymor. Unrhyw ymholiadau mae croeso i chi gysylltu â ni ar 029 2087 2951 / 2883.

Please click link below to register for music lessons or log into your account.

https://paritorliveparentv4.azurewebsites.net/2306

Or

http://live.paritor.com/p/2306

Please contact us if you wish to start lessons part way through a term, as we will need to confirm with the teacher that they have space available to accommodate your child. Once you have registered your child will be assigned to lessons until you inform us otherwise. You will not need to re-register every term. Any queries please do not hesitate to contact us on 029 2087 2951 / 2883.

 

TELERAU AC AMODAU / TERMS AND CONDITIONS

Telerau Ac Amodau

Terms And Conditions

 

 

Pecyn Gwybodaeth I Rieni / Information Pack For Parents

Canllaw Rhiant

Parent Guide

Caiff unrhyw ddata a roddir gennych ar y ffurflen hon ei brosesu yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 1998, ac wrth ei roi rydych chi’n caniatáu i’r Cyngor ei brosesu at y diben y’i rhoddwyd.

Any data supplied by you on this form will be processed in accordance with Data Protection Act requirements and by supplying it you consent to the City of Cardiff Council processing the data for the purpose for which it is supplied.

Bydd yr holl wybodaeth bersonol a ddarperir yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol a dim ond gan Gyngor Dinas Caerdydd y caiff ei defnyddio neu ei datgelu i eraill at ddibenion a ganiateir gan y gyfraith.

All personal information provided will be treated in the strictest confidence and will only be used by the City of Cardiff Council or disclosed to others for a purpose permitted by law.

Emma Coulthard

Head of the Music Service / Pennaeth y Gwasanaeth Cerddoriaeth