Cofrestru a Thelerau ac Amodau / Registration and Terms & Conditions

Dilynwch y ddolen isod i gofrestru ar gyfer gwersi cerddoriaeth neu fewngofnodi i’ch cyfrif.

http://live.paritor.com/p/2306

Cysylltwch â ni os hoffech ddechrau gwersi rhan-amser trwy dymor, gan y bydd angen inni gadarnhau gyda’r athro bod ganddynt le ar gael i letya eich plentyn. Ar ô i chi gofrestru caiff eich plentyn ei aseinio i wersi hyd nes i chi roi gwybod yn wahanol. Ni fydd angen i chi ail-gofrestru bob tymor. Unrhyw ymholiadau mae croeso i chi gysylltu â ni ar 029 2087 2951 / 2883.

Please click link below to register for music lessons or log into your account.

http://live.paritor.com/p/2306

Please contact us if you wish to start lessons part way through a term, as we will need to confirm with the teacher that they have space available to accommodate your child. Once you have registered your child will be assigned to lessons until you inform us otherwise. You will not need to re-register every term. Any queries please do not hesitate to contact us on 029 2087 2951 / 2883.

 

Pecyn Gwybodaeth I Rieni / Information Pack For Parents

Canllaw Rhiant

Parent Guide

 

TELERAU AC AMODAU

Sicrhewch eich bod yn deall y telerau ac amodau oherwydd gofynnir i chi gytuno arnynt yn ystod y broses gofrestru.

 1. Bydd Gwasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro yn ceisio rhoi 35 gwers fesul blwyddyn academaidd. Mae hyd tymhorau ysgol yn amrywio a bydd hyn yn effeithio ar nifer y gwersi a roddir mewn unrhyw un tymor. Mae’r ffioedd ar gyfer y tymor ac nid ar gyfer y gwersi a roddir. Wrth gofrestru ar gyfer gwersi, rydych yn ymrwymo i’r tymor llawn.
 2. Dod â gwersi/Ensembles i ben – Er mwyn tynnu eich plentyn o gael gwersi, rhaid i chi roi rhybudd o hanner tymor o leiaf, a hynny yn ysgrifenedig i’r gwasanaeth cerdd. Bydd y gwersi’n dod i ben ar ddiwedd y tymor hwnnw. Os bydd gwersi’n dod i ben hanner ffordd drwy’r tymor, rhaid talu’r ffioedd am y tymor cyfan. Rhaid i’r rhybudd ysgrifenedig gael ei dderbyn erbyn y dydd Gwener cyn hanner tymor, ynglŷn â gorffen ar ddiwedd y tymor. Ysgrifennwch at ‘Gwasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro, Ystafell 422, Neuadd y Sir, Caerdydd CF10 4UW’ neu e-bostiwch gwasanaethcerddccbm@caerdydd.gov.uk i dynnu eich plentyn o wersi. Ni fydd rhoi rhybudd ar lafar neu yn ysgrifenedig i’r athro yn cael ei ystyried yn ddigonol. Yn absenoldeb y rhybudd ysgrifenedig hwn, bydd angen talu gwerth tymor arall o ffioedd.
 3. Newidiadau i wersi – Os hoffech newid y math o wersi y mae eich plentyn yn ei gael, e.e. gwersi grŵp i wersi mewn pâr ac ati, rhowch wybod i’r swyddfa ar unwaith yn ysgrifenedig. Bydd rhaid i ni gysylltu â’r athro i weld a yw hyn yn bosib. Nodwch na ellir newid y math o wersi hanner ffordd drwy’r tymor; mae angen o leiaf hanner tymor o rybudd arnom i wneud newidiadau yn ystod y tymor sy’n dilyn. Bydd angen gwneud hyn hefyd os bydd eich plentyn yn dymuno newid offeryn.
 4. Pan fydd eich anfoneb yn barod i’w thalu, byddwch yn cael gwybod mewn e-bost. Rhaid i chi dalu ar-lein drwy ddilyn y ddolen yn eich e-bost. Bydd anfonebau’n cael eu codi fesul tymor. Bydd angen talu o fewn 21 diwrnod i’r e-bost hwnnw. Os na fyddwch yn talu ar amser, ni fydd eich plentyn yn gallu cael gwersi. Mae’r ffioedd presennol wedi’u rhestru uchod.
 5. Colli gwersi – Os yw’r athro ar gael ond nad yw’r disgybl yn gallu mynd i wers am unrhyw reswm e.e. trip ysgol, diwrnod chwaraeon, salwch, ni ellir rhoi credyd am hynny. Os yw’r athro yn absennol, gwneir pob ymdrech i roi’r wers ar adeg arall. Os nad yw’r gwersi yn cael eu rhoi ar adeg arall, bydd credyd yn cael ei roi. Caiff credydau eu cyfrifo ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.
 6. Rhaid i’r disgyblion ymarfer yn unol â chyfarwyddiadau eu hathro a mynychu gwersi ar amser, a hynny gyda’u hofferyn a’u llyfrau perthnasol.

 

Cytundeb y Rhiant:

Cytunaf i dalu’r ffioedd fesul tymor ar gais Gwasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro ar gyfer y ddarpariaeth o wersi. Byddaf yn sicrhau bod taliadau yn cael eu gwneud o fewn yr amser gofynnol (21 diwrnod ar ôl cael fy hysbysu).

Rwyf yn deall ac yn derbyn y gallai methu â gwneud taliadau o’r fath olygu na fydd modd i’m mhlentyn gael mwy o wersi nes i’r taliadau dyledus gael eu gwneud.

Rwyf yn deall bod y contract hwn yn barhaus nes i mi roi gwybod i ddod â’r gwersi i ben. Mae hyn yn cynnwys symud o un ysgol i’r llall o fewn Caerdydd a’r Fro, lle bydd gwersi yn parhau i’w cael eu rhoi i’m mhlentyn, yn amodol ar Wasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro yn rhoi gwers cerddoriaeth yn yr ysgol honno.

Rwyf yn cadarnhau y byddaf yn rhoi rhybudd ysgrifenedig i Wasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro cyn hanner tymor pe fyddwn yn penderfynu i ddod â gwersi fy mhlentyn i ben. Bydd methu â gwneud hynny yn golygu y bydd angen i mi dalu am y tymor dilynol yn llawn.

Rwyf yn deall bod cofrestru ar gyfer unrhyw weithgaredd sy’n cael ei ddarparu gan Wasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro yn cadarnhau fy mod yn cytuno i’r holl delerau ac amodau a nodwyd uchod.

 

Dylai Disgyblion sy’n Cael Gwersi Cerddoriaeth:

 • Ddod i wersi ar amser
 • Sicrhau bod ganddynt eu hofferynnau ac unrhyw lyfrau perthnasol
 • Ymarfer gartref – Ni fydd eich plentyn yn gwneud y cynnydd disgwyliedig heb ymarfer.

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 TERMS & CONDITIONS

Please ensure you read the terms and conditions as you will be asked to agree to them during the registration process.

 1.  Cardiff and Vale Music Service aim to deliver 35 lessons per academic year. School terms vary in length and this will affect the number of lessons delivered in any one term. The charges are for the term and not the number of lessons received. When registering for lessons you are committing for the full term
 2. Terminating Lessons/Ensembles – In order to withdraw your child from lessons you must provide at least half a terms notice in writing to the music service. Lessons will then be terminated at the end of the term. When lessons cease part way through a term a full term’s fees will be payable. Written notification needs to be received by the Friday before half term for finishing at the end of that term. Notification to be sent to Cardiff and Vale Music Service, Room 422, County Hall, Cardiff CF10 4UW or email ccvgmusicservice@cardiff.gov.uk to withdraw. Notice given verbally or in writing to the teacher will not be regarded as notice. In the absence of this written notice a further term’s fees will be payable.
 3. Changes to lessons – If you wish to change your child’s lesson type e.g. Group to Paired etc. please inform the office immediately in writing. We will need to contact the teacher to see if this can be accommodated. Please note lesson types cannot be changed partway through the term; we require at least half a terms written notice for changes to take place the following term. If your child wishes to change instrument the same applies.
 4. You will be notified by email when your invoice is ready to be paid. You pay online following the link in your notification. Invoices will be raised termly. Payments will be required within 21 days of notification. If we do not receive payment timely then your child will not be able to receive lessons. Current charges are listed above.
 5. Missed lessons – If the teacher is available but the student is unable to attend a scheduled lesson for any reason e.g. school trip, sports day, sickness, no credit can be made. If the teacher is absent, every effort will be made to make up the lesson at a future date. If the lessons is not made up a credit will be issued. Credits are calculated at the end of the academic year
 6. Pupils are required to practice as advised by their teacher, turn up to lessons on time with their instruments and relevant books.

 

Parental Agreement:

In consideration for the provision of lessons, I agree to pay the termly charges upon notification from Cardiff and Vale Music Service. I shall ensure that payments are made within the required timescale (21 days from receipt of notification)

I understand and accept that failure to make such payments may result in my child not receiving any further lessons until payment is brought up to date.

I understand that this contract is continuous until I give notice to cease lessons. This includes any transition between schools within Cardiff and The Vale, where lessons will continue to be provided to my child subject to Cardiff and Vale Music Service providing that school with music lessons.

I confirm that I will give written notice to Cardiff and The Vale Music Service before half term should I decide to discontinue my child’s lessons. Failure to do so will result in me having to pay for the following term in full.

I understand that enrolment in any activity provided by Cardiff and The Vale Music Service confirms my agreement to all the terms and conditions stated above

 

Pupils Receiving Music Lessons Should:

 • Turn up to lessons on time
 • Ensure they have their instrument and any relevant books
 • Practice at home – without practicing your child will not progress as expected.

 

 

Emma Coulthard
Head of the Music Service
/ Pennaeth y Gwasanaeth Cerddoriaeth

Any data supplied by you on this form will be processed in accordance with Data Protection Act requirements and by supplying it you consent to the City of Cardiff Council processing the data for the purpose for which it is supplied.

Caiff unrhyw ddata a roddir gennych ar y ffurflen hon ei brosesu yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 1998, ac wrth ei roi rydych chi’n caniatáu i’r Cyngor ei brosesu at y diben y’i rhoddwyd.

All personal information provided will be treated in the strictest confidence and will only be used by the City of Cardiff Council or disclosed to others for a purpose permitted by law.

Bydd yr holl wybodaeth bersonol a ddarperir yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol a dim ond gan Gyngor Dinas Caerdydd y caiff ei defnyddio neu ei datgelu i eraill at ddibenion a ganiateir gan y gyfraith.

 

 

 

 

 

Advertisements