Music Service Registration Form

Many thanks for your interest. Diolch yn fawr am eich diddordeb.

Please note this form is for expression of interest only. we will be in touch later in the Summer when all information is collated.
Sylwer bod y ffurflen hon ar gyfer mynegi buddiant yn unig,  Byddwn mewn cysylltiad yn ddiweddarach yn yr Haf, pan fydd yr holl wybodaeth wedi’i choladu.

Emma Coulthard
Head of the Music Service
/ Pennaeth y Gwasanaeth Cerddoriaeth

Any data supplied by you on this form will be processed in accordance with Data Protection Act requirements and by supplying it you consent to the City of Cardiff Council processing the data for the purpose for which it is supplied.
Caiff unrhyw ddata a roddir gennych ar y ffurflen hon ei brosesu yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 1998, ac wrth ei roi rydych chi’n caniatáu i’r Cyngor ei brosesu at y diben y’i rhoddwyd.

All personal information provided will be treated in the strictest confidence and will only be used by the City of Cardiff Council or disclosed to others for a purpose permitted by law.
Bydd yr holl wybodaeth bersonol a ddarperir yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol a dim ond gan Gyngor Dinas Caerdydd y caiff ei defnyddio neu ei datgelu i eraill at ddibenion a ganiateir gan y gyfraith.