Cofrestru a Thelerau ac Amodau / Registration and Terms & Conditions

Diweddariad Cofrestru

Ar hyn o bryd rydym ond yn cofrestru disgyblion presennol i dymor yr Hydref. Os ydych yn ddisgybl newydd bydd modd cofrestru tua diwedd Rhagfyr at dymor y Gwanwyn. Bydd gwersi’n dechrau ym mis Ionawr. Os ydych am gofrestru eich plentyn am wersi yn Nhymor y Gwanwyn ewch i’r wefan ym mis Rhagfyr.

Registration Update

We are currently only registering existing pupils at this point for the Autumn Term. If you are a new pupil registration will be available towards the end of December for the Spring Term. Lessons will begin in January. If you wish to register your child for lessons in the Spring Term please check our website in December.

 

Gallwch nawr gofrestru ar-lein ar y wefan ganlynol:

http://live.paritor.com/p/2306

You are now able to register online on the website found at the following link:

http://live.paritor.com/p/2306

 

Telerau ac Amodau

  1. Nod Gwasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro yw cynnig 35 o wersi fesul blwyddyn academaidd (neu nifer pro rata o wersi os yw’r tiwtora’n cychwyn ran o’r ffordd drwy’r flwyddyn academaidd). Mae tymhorau ysgol yn amrywio mewn hyd a bydd hyn yn effeithio ar nifer y gwersi a gynigir mewn unrhyw dymor.
  2. Gorffen Gwersi. Er mwyn tynnu eich plentyn allan o wersi, rhaid i chi roi hanner tymor o rybudd yn ysgrifenedig. Bydd y gwersi yna yn gorffen ar ddiwedd y tymor. Rhaid derbyn y rhybudd ysgrifenedig erbyn y dydd Gwener cyn hanner tymor er mwyn gorffen ar ddiwedd y tymor hwnnw. Dylid anfon y rhybudd at Wasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro, Canolfan y Brodordy, Y Brodordy, Caerdydd CF10 3FA neu e-bostio gwasanaethcerddccbm@caerdydd.gov.uk i dynnu allan. Ni ystyrir rhybudd a roddir i’r athro ar lafar neu’n ysgrifenedig yn rhybudd swyddogol. Os na cheir rhybudd ysgrifenedig priodol, bydd ffioedd y tymor nesaf yn daladwy.
  3. Pan fyddwn wedi penodi athro ar gyfer eich plentyn, cewch hysbysiad e-bost i dalu am y gwersi. Gallwch dalu ar-lein gan ddilyn y ddolen yn eich hysbysiad neu gysylltu â Gwasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro ar 029 2064 0950 i dalu dros y ffôn. Gellir talu am y flwyddyn lawn neu am bob tymor. Bydd angen talu o fewn 21 diwrnod o’r hysbysiad. Mae’r taliadau wedi’u rhestr ar wahân.
  4. Colli gwersi a chredydau. Os yw’r athro ar gael ond nad yw’r myfyriwr yn gallu mynychu gwers sydd wedi’i threfnu am unrhyw reswm, ni chynigir ad-daliad. Os yw’r athro’n absennol, gwneir pob ymdrech i aildrefnu’r wers, ond os nad yw hynny’n bosibl caiff credyd ei roi. Caiff credydau eu cyfrifo ar ddiwedd y flwyddyn academaidd. Caiff cofnodion presenoldeb eu cadw at ddibenion anfonebu a chadw cofnodion a’u defnyddio fel ffynhonnell wybodaeth ar gyfer unrhyw ymholiadau am gyfrifon.
  5. Rhaid i ddisgyblion gyrraedd y gwersi mewn da bryd gyda’u hofferynnau a’r llyfrau perthnasol.

Cytundeb Rhieni:

Yn gyfnewid am wersi, cytunaf i dalu’r costau tymhorol ar ôl cael hysbysiad gan Wasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro. Byddaf yn sicrhau bod taliadau’n cael eu gwneud o fewn yr amserlen ofynnol (21 diwrnod o gael yr hysbysiad).

Deallaf a derbyniaf y gellid gwrthod rhoi gwersi i fy mhlentyn os byddaf yn methu â gwneud taliadau, a hynny hyd nes bod yr holl daliadau dyledus wedi’u gwneud.

Deallaf fod y contract hwn yn barhaus tan i mi gyflwyno rhybudd i orffen gwersi. Mae hyn yn cynnwys pontio rhwng ysgolion yng Nghaerdydd a’r Fro; bydd gwersi’n parhau i gael eu rhoi i fy mhlentyn ar yr amod bod Gwasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro yn cynnig gwersi cerddoriaeth yn yr ysgol honno.

Cadarnhaf y rhoddaf hysbysiad ysgrifenedig i Wasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro cyn hanner tymor os penderfynaf orffen gwersi fy mhlentyn. Os na fyddaf yn gwneud hyn bydd rhaid i mi dalu am y tymor canlynol yn llawn.

Deallaf fod cofrestru ar gyfer unrhyw weithgaredd a ddarperir gan Wasanaeth Cerdd Caerdydd a’r Fro yn cadarnhau fy mod yn cytuno â’r holl delerau ac amodau a nodir uchod.

Terms and Conditions

  1. Cardiff and Vale Music Service aim to deliver 35 lessons per academic year (or a pro rata number of lessons if tuition commences part way through the academic year). School terms vary in length and this will affect the number of lessons delivered in any one term.
  2. Terminating Lessons. In order to withdraw your child from lessons you must give half a terms notice in writing. Lessons will then be terminated at the end of the term. Written notification needs to be received by the Friday before half term for finishing at the end of that term. Notification to be sent to Cardiff and Vale Music Service, The Friary Centre, The Friary, Cardiff CF10 3FA or email ccvgmusicservice@cardiff.gov.uk to withdraw. Notice given verbally or in writing to the teacher will not be regarded as notice. In the absence of this written notice a further term’s fees will be payable.
  3. When we have allocated a teacher to your child, your will be notified by email to pay for lessons. You can pay online following the link in your notification or contacting Cardiff and Vale Music Service Tel no 029 2064 0950 to pay over the telephone. Payment can be made for the full year or for each term. Payments will be required within 21 days of notification. Current charges are listed separately.
  4. Missed lessons and credits. If the teacher is available but the student is unable to attend a scheduled lesson for any reason, no refund can be made. If the teacher is absent, every effort will be made to make up the lesson at a future date but, if not made up a credit will be issued. Credits are calculated at the end of the academic year. Attendance records are kept for invoicing and record keeping and used as the source of information for any queries about accounts
  5. Pupils are required to turn up to lessons on time with their instruments and relevant books.

Parental Agreement:

In consideration for the provision of lessons, I agree to pay the termly charges upon notification from Cardiff and Vale Music Service. I shall ensure that payments are made within the required timescale (21 days from receipt of notification)

I understand and accept that failure to make such payments may result in my child not receiving any further lessons until payment is brought up to date.

I understand that this contract is continuous until I give notice to cease lessons. This includes any transition between schools within Cardiff and The Vale, where lessons will continue to be provided to my child subject to Cardiff and Vale Music Service providing that school with music lessons.

I confirm that I will give written notice to Cardiff and The Vale Music Service before half term should I decide to discontinue my child’s lessons. Failure to do so will result in me having to pay for the following term in full.

I understand that enrolment in any activity provided by Cardiff and The Vale Music Service confirms my agreement to all the terms and conditions stated above

Emma Coulthard
Head of the Music Service
/ Pennaeth y Gwasanaeth Cerddoriaeth

Any data supplied by you on this form will be processed in accordance with Data Protection Act requirements and by supplying it you consent to the City of Cardiff Council processing the data for the purpose for which it is supplied.
Caiff unrhyw ddata a roddir gennych ar y ffurflen hon ei brosesu yn unol â gofynion Deddf Diogelu Data 1998, ac wrth ei roi rydych chi’n caniatáu i’r Cyngor ei brosesu at y diben y’i rhoddwyd.

All personal information provided will be treated in the strictest confidence and will only be used by the City of Cardiff Council or disclosed to others for a purpose permitted by law.
Bydd yr holl wybodaeth bersonol a ddarperir yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol a dim ond gan Gyngor Dinas Caerdydd y caiff ei defnyddio neu ei datgelu i eraill at ddibenion a ganiateir gan y gyfraith.

 

 

 

 

 

Advertisements