Ensembles (Scroll down for English)


Dyddiadur Cyngerdd Tymor yr Haf 2019 / Summer Term 2019 Concert Diary

Dyddiadur Cyngerdd Tymor yr Haf 2019

Summer Term 2019 Concert Diary

 

Clyweliadau Cerdd / Auditions 2019

Clyweliadau Cerdd 2019.docx

MUSIC AUDITIONS 2019.docx

 

Amserlen / Timetable

Ensemble Diwrnod Ymarfer A Rhestr Amser 2018-2019__Ensemble Practice Day And Time List 2018-2019

 

 

Ensembles Symud Medi 2018 /  Ensembles Move September 2018

Bydd ymarferion y canlynol Ensembles y Gwasanaeth Cerdd yn dechrau dydd Sadwrn 8ydd Medi.

Whitchurch High School

 • Cerddorfa Sylfaenol
 • Cerddorfa Ieuenctid
 • Cerddorfa Ysgol Uwchradd
 • Dosbarthiadau Taro
 • Pres Symffonig
Pob Ensembles arall yn dechrau o’r wythnos yn dechrau dydd Llun 17ydd Medi.
Chapter
 • Band Gwynt Pontio & Hŷn
 • Cerddorfa Pontio
 • Côr Hyfforddi & Ieuenctid
 • Gitâr Iau & Hŷn
 • Pres I Ddechreuwyr, Sylfaenol & Ysgol Uwchradd
 • Jazz Iau & Newyddion Jazz

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

 • Pres Ieuenctid

 

For your information, the following Music Service Ensembles will begin rehearsals from Saturday 8th September.

Whitchurch High School

 • Foundation Orchestra
 • Symphonic Brass
 • Youth Orchestra
 • High Schools Orchestra
 • Percussion Classes

All other Ensembles will begin rehearsals from the week beginning Monday 17th September

Chapter

 • Transitional & Senior Wind Band
 • Transitional Orchestra
 • Training & Youth Choir
 • Junior & Senior Guitar
 • Beginners, Foundation & High Schools Brass Band
 • Junior Jazz and Jazz News

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

 • Youth Brass Band

 

Cerddorfa Pontio

Transitional Orchestra

 

Ensemble Symud Medi 2018

Ensemble Move September 2018

 

 

Mae dros 900 o bobl ifanc yn aelodau o’r ensembles sirol: – 4 cerddorfa, 2 Bandiau Gwynt, 2 Chôr, 4 Band Pres, 3 grwp Taro, 2 Ensembles Jazz, 2 Grwp Gitâr a Phres Symffonig.

Mae ensembles y sir yn bodoli i roi cyfle i gymaint o ddisgyblion â phosibl i chwarae a chanu cerddoriaeth mewn amrywiaeth eang o arddulliau ac mewn grwpiau llawer mwy nag a fyddai’n hyfyw mewn ysgolion. Mae’r aelodau hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen mewn chwarae ensemble ac yn gallu cymryd rhan mewn cyngherddau mewn lleoliadau mawreddog megis Neuadd Dewi Sant ac Neuadd y Ddinas, Caerdydd, yn aml i gynulleidfaoedd sy’n fwy na 1,000.

Bu llawer o’r ensemblau hyn yn llwyddiannus iawn mewn cystadlaethau rhyngwladol a chenedlaethol ac wedi cynnal teithiau cyngerdd ledled Gorllewin Ewrop. Maent wedi bod yn rhan weithredol o godi arian – mae’r Bandiau Pres yn unig wedi codi dros £ 100,000 i helpu’r rheini sy’n anabl ac dan anfantais yn y gymuned.

Dyma ychydig o wybodaeth ar ychydig o’n ensembles

CHOIR HYFFORDDIANT

Mae côr yn ymarfer o 5.15-7 bob nos Fawrth.

E-bostiwch ccvgtrainingchoir@gmail.com am wybodaeth ar glyweliad.

BAND BRASS SYLFAENOL (Yn y llun uchod yn arddangosfa Nadolig 2015)

Band Pres Sylfaen Sir Gaerfyrddin a Bro Morgannwg yw un o bedwar band pres yn y Gwasanaeth Cerdd Sirol sy’n gwasanaethu’r brifddinas a’r Fro. Mae gan y Gwasanaeth Cerdd bedwar band pres mawr, o’r Pres y Dechreuwyr (boreau Sadwrn) i’r Band Pres Ieuenctid, sef band arobryn o fyfyrwyr ysgol uwchradd. Mae’r Band Sylfaen yn ensemble o 50-60 o blant o 8 i 13, ac mae pob un ohonynt yn cael gwersi yn yr ysgol. Maent yn perfformio trwy gydol y flwyddyn mewn lleoliadau ar draws y Ddinas, gan gynnwys y prif neuaddau cyngerdd yn Neuadd Dewi Sant a Chanolfan Mileniwm Cymru, ac mewn mannau mor amrywiol â bandiau a lleoliadau cymunedol. Arwain dan arweiniad Mr Griffin a’i dîm, mae’r band hwn yn dod at ei gilydd i fwynhau perfformio pres ar ei orau.

Foundation band twitter account

Foundation band

PERCUSSION ADDASEDIG

Ffurfiwyd Ensembles Canlyniad Sir Caerdydd a Bro Morgannwg flynyddoedd yn ôl gan Adrian Evans. Mae Celi Johnston wedi bod yn cyfarwyddo’r ensembles ers 2003. Mae tri ensembles yn gyfan gwbl: grŵp Dechreuwyr, Canolradd ac Uwch. Y nod yw gwella gallu technegol aelodau yn ogystal â datblygu sgiliau ensemble wrth iddynt fynd drwy’r grwpiau. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae’r ensemble wedi dechrau cymryd rhan yn yr Ŵyl Gerddoriaeth i Ieuenctid. Maent wedi cael tri beirniadaeth gyffrous iawn ac wedi llwyddo i ennill lleoedd yn yr Ŵyl Genedlaethol a gynhaliwyd yn Birmingham. Ym mis Gorffennaf 2014 fe’u gwahoddwyd i berfformio fel rhan o Ddiwrnod Canlyniad yr Academi Gerdd Frenhinol. Maent hefyd yn mwynhau partneriaeth agos â Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru – ein Conservatoire Cenedlaethol ein hunain, ac yn ddiweddar fe gymerodd ran mewn meistr dosbarthiadau yno

BAND BRASS IEUENCTID

Ffurfiwyd y band Pres Ieuenctid ym 1974 ers hynny, mae wedi mwynhau enw da am ei safonau perfformiad uchel. Bob blwyddyn mae’r Band yn rhoi perfformiadau mewn rhai o’r lleoliadau mwyaf mawreddog, gan gynnwys Neuadd Dewi Sant, WMC, Eglwys Gadeiriol Llandaf ac Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Mae’r Band hefyd wedi teithio’n helaeth, yn Ewrop, UDA a Chanada gyda chyngherddau yn Quebec a Ontario, ac mae wedi perfformio mewn gwahanol barciau thema Disney. Yn 2015 cystadlu’r Band ym Mhencampwriaethau Cenedlaethol Band Pres Ieuenctid Prydain Fawr ym Manceinion a dyfarnwyd medal Arian iddo.

Dangosir talentau cerddorol amrywiol aelodau’r Band gan y ffaith eu bod wedi ennill lleoedd ym Mand Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Ieuenctid Cymru, Cerddorfa Gwynt Genedlaethol Ieuenctid Cymru a’r Cenedlaethol Cerddorfa Ieuenctid Prydain Fawr.

Mae gan y Band Pres Ieuenctid hanes balch o godi arian ar gyfer elusennau, wedi codi dros £ 100,000 dros y 35 mlynedd diwethaf. Yn 2009 yr Elusen a enwebwyd oedd Ymddiriedolaeth LovElliot; yn 2010 cefnogodd y Band yr Uned Canser Teenage yn UHW, er cof am aelod o’r band, Jonathan Gallimore.

BAND GWYNEDD UWCH

Ar gyfer chwaraewyr gwynt sy’n hoffi cadw’n brysur, Uwch Fand Gwynt yw’r lle i fynd. Mae gan Wasanaeth Cerddoriaeth CCVG hanes hir o ragoriaeth mewn chwarae Band Gwynt, ac mae’r ensemble hon, dan arweiniad Kyle Jones a Joe O ‘Connell yn adeiladu ar y traddodiad hwn, gan roi cyfleoedd i chwaraewyr fwynhau repertoire amrywiol a dod yn gerddorion hynod o fedrus. Maent yn rhoi perfformiadau rheolaidd yn Neuadd y Ddinas, Neuadd Dewi Sant a lleoliadau eraill ar draws y Ddinas. Nos Lun yn y Friary yw pan fydd y gwynt yn chwythu.

JANIOR JAZZ

Mae’r grŵp hwn ar gyfer chwaraewyr ifanc ym mlynyddoedd 7-9, sydd am archwilio byd Jazz, cerddoriaeth boblogaidd golau a’r syniad cyfan o fyrfyfyrio. Yn dod ynghyd ar nos Iau, mae hon yn ffordd hwyliog o roi cynnig ar rywbeth newydd, a datblygu sgiliau chwarae ar y dudalen argraffedig ac oddi arno, gyda panache ac arddull. Mae hefyd yn garreg gam tuag at ein Band Ieuenctid poblogaidd ‘Jazz News’ dan arweiniad Neil Morgan a chefnogir Will Rees, mae’r band hwn yn un i’w gwylio.

NEWYDDION BIG BAND ‘IEUENCTID’ Mae ‘Jazz News’

yn darparu ar gyfer pobl ifanc rhwng 14 a 18 oed ac mae’n chwarae sbectrwm eang o gerddoriaeth o’r repertoire ‘band mawr’ clasurol i graig a ffon fodern. Mae wedi perfformio’n helaeth ledled Caerdydd a Bro Morgannwg, yn bennaf ar gyfer digwyddiadau elusennol megis Apêl Arch Noah ond hefyd am swyddogaethau mwy ffurfiol. Roedd y Band yn falch iawn o gymryd rhan yn seremoni wobrwyo BAFTA Cymru 2006 yn y CIA lle cawsant eu derbyn gyda brwdfrydedd mawr.

Ym mis Gorffennaf 2008, roeddent yn falch o berfformio yn yr Ŵyl Gerdd Ieuenctid Genedlaethol, a gynhaliwyd yn Neuadd Adrian Boult Birmingham ac fe gafodd groeso da ar daith o amgylch Rhineland, yr Almaen yn 2009. Nod y Band yw gwneud hwyl gerddoriaeth, i ddiddanu a rhoi cyfle i aelodau’r band berfformio cerddoriaeth mewn cynifer o wahanol arddulliau â phosib.

Jazz news twitter account

CHOIR HYFFORDDIANT

Bu’r amser hwn y llynedd yn nodi dechrau newydd ar gyfer ein corau, gyda lansiad ein Côr Hyfforddi, a pha flwyddyn y bu. Mae disgyblion o flynyddoedd 4-9 yn cwrdd â’n harweinwyr a’n cyfeilwyr i ganu’n dda iawn bob nos Fawrth. Mae’r côr wedi llenwi llawer iawn i’w flwyddyn gyntaf, gan gynnwys perfformiadau yn Neuadd Dewi Sant a Hoddinott Hall, lle gwnaethon nhw ymddangosiad gwadd gyda Catrin Finch a Chantwyr Ardwyn. Mae’r grŵp hwn yn mynd o nerth i nerth ac yn edrych ymlaen at flwyddyn arall o hyrwyddo canu ar draws Caerdydd a’r Fro.

Training choir twitter account

ORCHESTR YSGOLION UCHEL
Nod y Gerddorfa, dan arweiniad Mr Maynard a’i dîm, yw darparu ystod o gyfleoedd cyffrous i gefnogi ein cerddorion ifanc. Nid yn unig yw Cerddorfa, ond profiad dysgu go iawn, lle caiff disgyblion eu hannog i chwarae gyda’i gilydd, trefnu a chyfansoddi cerddoriaeth, ac archwilio repertoire sy’n gwneud y gorau o’u talentau a’u galluoedd. Yn Nhymor yr Haf, buont yn dathlu eu pen-blwydd yn 40 oed gyda pherfformiad angerddol yn Eglwys Gadeiriol Llandaf, yn cynnwys Bruckner 4 a darn newydd a gomisiynwyd gan y Cyfansoddwr Max Charles Davies.
Mae’r Gerddorfa wedi cychwyn ar nifer o deithiau dramor, gan gynnwys y rhai i’r UDA, yr Iseldiroedd, Malta, Paris, Awstria a Bavaria, ac mae’n cadw amserlen brysur o berfformiadau yma yng Nghaerdydd. Cerddorfa fywiog yw hwn, sy’n edrych ymlaen at eich croesawu i ddigwyddiadau yn y dyfodol.
ORCHESTR IEUENCTID
Mae’r Gerddorfa Ieuenctid yn cynnwys aelodau rhwng 13 a 22 oed sydd wedi ennill Gradd 6+ ac yn ymarfer yn y Ganolfan Friary ar nos Wener o 7pm – 9pm. Gwnawn dri chyngerdd y flwyddyn, un ym mis Rhagfyr, un yn ystod y Pasg ac un ym mis Gorffennaf ar ddiwedd Tymor yr Haf. Cynhelir dau allan o’r tair cyngerdd yn Neuadd Hodinott y BBC, Canolfan Mileniwm Cymru.
Ffurfiwyd Cerddorfa Ieuenctid Sir Gaerfyrddin a Bro Morgannwg ym 1975 ac fe ddathlodd ei 25 mlwyddiant gyda pherfformiad hynod o enwog o 6ed Symffoni Mahler. Bu’r Gerddorfa ar nifer o deithiau hynod lwyddiannus, gan gynnwys y rhai i Stuttgart, Arhensburg, Fienna, Caeredin, yr Eidal a’r Weriniaeth
Yn 1990, roedd y Gerddorfa yn ffodus bod Dr Alun Francis (cyn-Arweinydd Cerddorfa Symffoni Berlin) fel arweinydd gwadd. Ers hynny mae wedi cynnal ei gysylltiad â’r Gerddorfa ac, ym 1993, penodwyd Arweinydd y Gerddorfa. Mae’r Gerddorfa hefyd wedi bod yn ffodus i weithio gyda Mark Wigglesworth, cyn Gyfarwyddwr Cerdd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.
Ym mis Gorffennaf 1998, cystadlu’r Gerddorfa yn y Gŵyl Ieuenctid a Cherddoriaeth Ryngwladol yn Fienna a chafodd ei roi ar y cyd ail. Ym 1999, gwahoddwyd y Gerddorfa i gymryd rhan yn 20fed Gŵyl Gerddorfa Ieuenctid Prydain, lle enillodd Wobr Gerddorfa Frenhinol Boosey a Hawkes.
Fel canlyniad ei lwyddiant yn yr Alban, gwahoddwyd y Gerddorfa i berfformio mewn Cerddorfa Gŵyl Ieuenctid Rhyngwladol yn Florence a chynhaliwyd yn y Gŵyl hon ym mis Gorffennaf 2002. Cyn yr ymweliad hwn â Fflorens, hysbyswyd y Gerddorfa ei fod wedi ennill Gwobr fawr yng Nghyfres Gerddorfa Ieuenctid Sainsbury’s.
Dychwelodd y Gerddorfa i’r Eidal ym mis Gorffennaf 2004 lle cymerodd ran mewn tri gwyliau cerdd. Fe wnaethant berfformio yng Ngŵyl fawreddog Riva del Garda, yr ensemble di-broffesiynol cyntaf i’w gwahodd i ymddangos yno, yn ogystal â gwyliau yn Vipiteno a Salo. Yn 2008, teithiodd y Gerddorfa i’r Weriniaeth Tsiec a Slofacia, gan ymweld â Prague. Dilynwyd hyn gan ddychwelyd i’r Eidal yn 2010 yn chwarae mewn nifer o leoliadau cyngherddau cain yn ac o gwmpas rhanbarth Verona. Ym mis Gorffennaf 2012, dychwelodd y Gerddorfa i Fflorens ddeng mlynedd ar ôl iddo ymweld â’r Eidal gyntaf. Ym mis Awst 2014, buom yn ymweld â Rhufain a’i chefn gwlad. Dathlodd y Gerddorfa ei 40fed pen-blwydd yn haf 2015. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ein taith nesaf i’r Eidal, gan gynnwys Fenis a Verona yr haf hwn.

 

YO pic wanted go on website
Credyd llun – Jeremy Howells, cyngerdd Haf 2014 yn Neuadd Hoddinott y BBC, Canolfan Mileniwm Cymru.
 Over 900 young people are members of the 20 county ensembles:- 4 orchestras, 2 Wind Bands, 2 Choirs, 4 Brass Bands, 3 Percussion groups, 2 Jazz Ensembles, 2 Guitar Groups and Symphonic Brass.

The county ensembles exist to give as many pupils as possible the opportunity to play and sing music in a wide variety of styles and in much larger groups than would be viable in schools. Members also have the opportunity to develop the skills required in ensemble playing and are able to take part in concerts at prestigious venues such as St David’s Hall and City Hall, Cardiff, often to audiences in excess of 1,000.

Many of these ensembles have been very successful in international and national competitions and have undertaken concert tours throughout Western Europe. They have been actively involved in fundraising – the Brass Bands alone have raised in excess of £100,000 to help those in the community who are disabled and disadvantaged.

Here is some information on a few of our ensembles

TRAINING CHOIR

Choir rehearses from 5.15- 7 every Tuesday evening.

Please email ccvgtrainingchoir@gmail.com for information on an audition.

FOUNDATION BRASS BAND (Pictured above at the Xmas showcase 2015)

The Cardiff County and Vale of Glamorgan Foundation Brass Band is one of four brass bands in the County Music Service that serves the capital city and the Vale. The Music Service has four great brass bands, from the Beginners Brass (Saturday mornings) to the Youth Brass Band, an award-winning band of high school students. The Foundation Band is an ensemble of 50-60 children from 8 to 13, all having lessons in school.  They perform throughout the year in venues across the City, including the major concert halls in St David’s Hall and the Wales Millennium Centre, and in places as varied as bandstands and community venues. Ably led by Mr Griffin and his team, this band comes together to enjoy performing brass at its best.
Foundation band twitter account

Foundation band

ADVANCED PERCUSSION

Cardiff County & Vale of Glamorgan Percussion Ensembles were formed many years ago by Adrian Evans. Celi Johnston has been directing the ensembles since 2003. There are three ensembles in total: a Beginners, Intermediate and Advanced group. The aim is to improve members’ technical ability as well as develop ensemble skills as they progress through the groups. In recent years the ensemble has begun participating in the Festival of Music for Youth. They have had three very complimentary critiques and been successful in gaining places in the National Festival held in Birmingham. In July 2014 they were invited to perform as part of the Royal Academy of Music’s Percussion Day. They also enjoy a close partnership with the Royal Welsh College of Music and Drama – our own National Conservatoire, and were recently took part in master classes there.

YOUTH BRASS BAND

The Youth Brass band was formed in 1974 since which time it has enjoyed a reputation for its high standards of performance. Each year the Band gives performances at some of the most prestigious venues including St. David’s Hall, WMC, Llandaff Cathedral and the City Hall, Cardiff. The Band has also toured extensively, in Europe, the USA and Canada with concerts in Quebec and Ontario, and has performed in various Disney theme parks. In 2015 the Band competed at the National Youth Brass Band Championships of Great Britain in Manchester and was awarded a Silver medal.

The varied musical talents of Band members are demonstrated by the fact that they have gained places in the National Youth Brass Band of Wales, the National Youth Choir of Wales, the National Youth Jazz Orchestra of Wales, National Youth Wind Orchestra of Wales and the National Youth Orchestra of Great Britain.

The Youth Brass Band has a proud record of raising funds for charities, having raised over £100,000 over the past 35 years. In 2009 the nominated Charity was the LovElliot Trust; in 2010 the Band supported the Teenage Cancer Unit at UHW, in memory of band member Jonathan Gallimore.

SENIOR WIND BAND

For wind players who like to keep busy, Senior Wind Band is the place to go.  CCVG Music Service has a long history of excellence in Wind Band playing, and this ensemble, led by Kyle Jones and Joe O’ Connell builds on this tradition, providing opportunities for players to enjoy a diverse repertoire and become highly accomplished musicians. They give regular performances at City Hall, St David’s Hall and other venues across the City.  Monday night at the Friary is when the wind blows.

JUNIOR JAZZ

This group is for young players in years 7-9, who want to explore the world of Jazz, light popular music and the whole idea of improvisation.  Coming together on a Thursday evening, this is a fun way to try something new, and develop playing skills on and off the printed page, with panache and style.  It is also a stepping stone towards our popular Youth Band ‘Jazz News’  Led by Neil Morgan and supported by Will Rees, this band is one to watch.

YOUTH BIG BAND ʻJAZZ NEWSʼ

‘Jazz News’ caters for young people aged from 14-18 and plays a broad spectrum of music from the classic ‘big band’ repertoire to modern rock and funk.  It has performed extensively throughout Cardiff and the Vale of Glamorgan, mainly for charitable events such as the Noah’s Ark Appeal but also for more formal functions.  The Band was very proud to take part in the 2006 BAFTA Cymru awards ceremony at the CIA where they were received with great enthusiasm.  In July 2008 they were pleased to perform at the National Festival of Music for Youth, held in the Adrian Boult Hall Birmingham and were well received on a tour of the Rhineland, Germany in 2009.

The Band aims to make music fun, to entertain and to give band members the opportunity to perform music in as many different styles as possible.
Jazz news twitter account

 

TRAINING CHOIR

This time last year marked a new beginning for our choirs, with the launch of our Training Choir, and what a year it has been.  Pupils from years 4-9 meet with our conductors and accompanists for a thoroughly good sing every Tuesday night.  The choir has packed a lot in to its first year, including performances at St David’s Hall and Hoddinott Hall, where they made a guest appearance with Catrin Finch and the Ardwyn Singers.  This group is going from strength to strength and looks forward to another year of promoting singing across Cardiff and the Vale.
Training choir twitter account

HIGH SCHOOLS’ ORCHESTRA

The Orchestra, led by Mr Maynard and his team, aims to provide a range of exciting opportunities to support our young musicians. This is not just an Orchestra, but a real learning experience, where pupils are encouraged to play together, arrange and compose music, and explore repertoire that makes the most of their talents and abilities. In the Summer Term, they celebrated their 40th Anniversary with a passionate performance at Llandaff Cathedral, featuring Bruckner 4 and a new piece commissioned from the Welsh Composer Max Charles Davies.

The Orchestra has embarked on many tours abroad, including those to the USA, Holland, Malta, Paris, Austria and Bavaria, and keeps a busy schedule of performances here in Cardiff. This is an Orchestra with a lively calendar, who look forward to welcoming you to future events.

YOUTH ORCHESTRA

The Youth Orchestra consists of members between the ages of 13yrs – 22yrs who have achieved Grade 6+, and rehearse at the Friary Centre on a Friday evening from 7pm – 9pm. We do three concerts a year, one in December, one at Easter and one in July at the end of the Summer Term. Two out of the three concerts are held at the very prestigious BBC Hodinott Hall, Wales Millennium Centre.

The Cardiff County and Vale of Glamorgan Youth Orchestra was formed in 1975 and celebrated its 25th Anniversary with a highly acclaimed performance of Mahler’s 6th Symphony. The Orchestra has been on many highly successful tours including those to Stuttgart, Arhensburg, Vienna, Edinburgh, Italy and the Czech Republic.

In 1990, the Orchestra was fortunate to have Dr. Alun Francis (formerly Principal Conductor of the Berlin Symphony Orchestra) as a guest conductor. He has since maintained his connection with the Orchestra and, in 1993, was appointed the Orchestra’s Conductor Laureate. The Orchestra has also been fortunate to work with Mark Wigglesworth, the former Music Director of the BBC National Orchestra of Wales.

In July 1998, the Orchestra competed in the International Youth and Music Festival in Vienna and was placed joint second. In 1999, the Orchestra was invited to take part in the 20th Edinburgh Festival of British Youth Orchestras where it won the prestigious Boosey and Hawkes Youth Orchestra Award.

As the result of its success in Scotland, the Orchestra was invited to perform at an International Festival of Youth Orchestras in Florence and subsequently performed at this Festival in July 2002. Prior to this visit to Florence, the Orchestra was informed that it had won a major award in the Sainsbury’s Youth Orchestra Series.

The Orchestra returned to Italy in July 2004 where they took part in three music festivals. They performed at the prestigious Riva del Garda Festival, the first non-professional ensemble to be invited to appear there, as well as at festivals in Vipiteno and Salo. In 2008, the Orchestra toured the Czech Republic and Slovakia, visiting Prague. This was followed by a return to Italy in 2010 playing in many fine concert venues in and around the region of Verona. In July 2012, the Orchestra returned to Florence ten years after its first visit to Italy. In August 2014 we visited Rome and its environs. The Orchestra celebrated its 40th anniversary in the summer of 2015. We are very much looking forward to our next tour to Italy including Venice and Verona this summer.

YO pic wanted go on website
Picture credit – Jeremy Howells, 2014 Summer concert at BBC Hoddinott Hall, Wales Millennium Centre.

 

 

Further biogs will be added soon
Youth Choir twitter account
HIgh Schools’ Brass Band twitter account
Youth Brass Band twitter account

Youth Orchestra twitter account